İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi

11 Mayıs 2018 Cuma 16:42
İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi

İçişleri Bakanlığınca, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirleri belirlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan seçim tedbirleri  genelgesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik  Komutanlığı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ile 81 il  valiliğine gönderildi.

Genelgede, seçimin huzur ve güven ortamında yapılması, seçmen  iradesinin sağlıklı sandığa yansımasının sağlanması için belirlenen güvenlik  tedbirlerinin titizlikle uygulanması gerektiği vurgulandı.

Buna göre, mülki idare amirlerince seçimlerin huzur ve güven ortamı  içerisinde gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemler  önceden planlanacak ve  uygulanması titizlikle takip edilecek.

Seçim döneminde alınacak tedbirler

Seçimlerin güven ve huzur içerisinde yapılması, görevli kurumlar  arasında gerekli koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle  ilgili her türlü tedbirin gözden geçirilmesi ve takibi, seçim ile ilgili  olayların anlık paylaşımı, seçim takvimi süresinde istihbar edilen olaylara  ilişkin proaktif bir şekilde tedbirler geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı  Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığında Seçim Koordinasyon Komisyonu oluşturuldu.

Komisyon, seçim sonuçlanıncaya kadar seçimle ilgili gelişmelerin anlık  olarak takibini yapacak, sürecin sorunsuz şekilde tamamlanması için gerekli her  türlü tedbirin alınmasını sağlayacak ve eşleştirilen komisyon üyeleri ile il  valileri arasında sürekli iletişim halinde olacak.

Kapatby ReklamStore
Tüm illerde bir vali yardımcısı başkanlığında ve valilerce  belirlenecek sayıda üyelerden oluşan "Seçim Koordinasyon Merkezleri" kurulacak.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Merkezin  illerde bulunan birimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaları sağlanacak.

Valiler tarafından güvenlik birim amirleri ve diğer yetkililerin  katılımıyla illerde seçim güvenliği toplantıları yapılacak.

Seçim öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile  alınacak önlemlere ilişkin önceki seçimlerde meydana gelen olaylar göz önünde  bulundurularak risk analizi yapılacak.

Sorumlular ve görev alanları belirtilmek suretiyle İl Seçim Güvenlik  Planları hazırlanacak.

Vali ve kaymakamlar sorumluluk bölgesi gözetilmeksizin gerektiğinde  emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatları arasında görevlendirme  yapabilecek.

Hassas binalara ilave önlem

Kamu binaları, siyasi parti binaları, mabetler ile benzeri hassas  noktalara yönelik koruma tedbirleri gözden geçirilecek ve gerekiyorsa ilave  tedbirler alınacak.

Devlet büyükleri, siyasi parti yöneticileri gibi seçilmiş kişiler ile  kanaat önderleri, belediye başkan vekilleri gibi hedef olabilecek kişilerin  korunmasına yönelik önlemler  alınacak.

Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda valiler  tarafından oy verme gününden en geç bir ay önce sandıkların seçim bölgelerine  taşınması, sandık ve seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin  karma şekilde düzenlenmesi konusunda talepte bulunulacak.

Seçimlere ilişkin alınan güvenlik tedbirlerinin daha geniş kitlelere  iletilmesini sağlamak amacıyla valiler yerel basın mensuplarıyla toplantılar  düzenleyecek.

Görevliler eğitime tabi tutulacak

Seçimlerde görev alacak personel, mevzuat, Yüksek Seçim Kurulu  kararları ve uygulamaya ilişkin diğer hususların anlatılacağı hizmet içi eğitime  alınacak.

Seçim öncesi, günü ile  sonrasında kamu görevlileri ve güvenlik  güçleri, idarenin tarafsızlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınacak.

Siyasi parti temsilcilerinin ve siyasetçilerin herhangi bir baskıya ve  kısıtlamaya maruz kalmadan, ilgili mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeri  çalışmalarını yapabilmeleri ve seçmenlerin oylarını serbestçe kullanmaları için  gerekli tedbirler alınacak.

Seçim propaganda ve yasaklarının başladığı 14 Haziran 2018 Perşembe  gününe kadar olan sürede yapılacak her türlü açık ve kapalı yer toplantıları ile  propaganda döneminde gerçek ve tüzel kişilerin seçimlerle ilgili olmayan açık ve  kapalı yer toplantıları, 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"  hükümlerine tabi tutulacak.

Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasaklarının başladığı 14  Haziran 2018 Perşembe günü sabahından seçim propagandalarının bittiği 23 Haziran  2018 Cumartesi saat 18.00'e kadar olan süre içerisinde yapılacak açık ve kapalı  yer toplantıları, il ve ilçe seçim kurullarının denetiminde gerçekleştirilecek.  Bu kapsamda, propaganda döneminde yapılacak açık ve kapalı yer toplantılarında  seçim kurulu başkanlıkları ile temas kurularak gerekli güvenlik tedbirleri  alınacak.

Parti ve adayların seçim propaganda çalışmaları kapsamında  hazırlattığı broşür, el ilanı, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü  içeren CD, DVD gibi her türlü yayınları 18 yaşını doldurmuş kişiler  dağıtabilecek.

Seçim döneminde propaganda amacıyla kullanılan malzemelerin görüntü ve  çevre kirliliğine sebep olmaması için 298 sayılı Kanun ve 2872 sayılı Çevre  Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacak.

Seçimleri izlemek üzere ülkeye gelen yabancı temsilcilere gerekli  misafirperverlik gösterilecek ve çalışmaları için uygun ortam sağlanacak.

Seçim döneminde halkı suç işlemeye tahrik ve teşvik etmeyi, huzur  ortamını bozmayı amaçlayan kişi ve grupların faaliyetlerinin önlenmesi için  gereken her türlü tedbir alınacak.

Yol uygulamaları devam edecek

Miting ve propaganda faaliyetlerinin güvenlik içinde icra edilebilmesi  için mevcut talimatlar çerçevesinde yol kontrol uygulamalarına devam edilecek,  istihbari çalışmalara ağırlık verilecek, gerektiğinde personel ve araç takviyesi  yapılacak.

Terör örgütlerinin ve yasa dışı grupların seçim sürecini sabote edecek  muhtemel eylemlerine karşı istihbari faaliyetlere ağırlık verilecek. Edinilen her  türlü bilgi ciddiyetle değerlendirilecek ve birimler arasında hızlı bilgi  paylaşımı sağlanacak.

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik  bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, çarşı,  alışveriş merkezi, stadyum, pazar, metro ve benzeri yerlerde yapılabilecek  muhtemel eylemlere karşı tedbirler alınacak.

Bankacılık, e-devlet, hava ulaşım gibi bilişim sistemlerini işlevsiz  hale getirmeye yönelik siber saldırı ve sabotaj eylemlerine karşı önlemler  alınacak.

Miting alanları, sandık çevrelerini hedef alabilecek her türlü eyleme  yönelik alınacak tedbirler kapsamında araç altı ve bagaj kontrolü yapılacak  uygulama noktaları oluşturulacak, ağır tonajlı araçların terör eylemlerinde  kullanılabileceği dikkate alınarak gerekli tedbirler geliştirilecek.

Enerji dağıtım merkezlerinde tedbirler artırılacak

Seçimlere gölge düşürücü faaliyetleri amaçlayan propaganda, baskı  yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da  yakma, psikolojik baskı amacıyla kitlesel eylemlere başvurma gibi faaliyetlere  karşı elde edilecek istihbarat bilgileri ışığında gerekli tedbirler alınacak.

Enerji arzının sürekliliğini temin bakımından enerji dağıtım  merkezleri, doğalgaz ve petrol boru hatları ile diğer hassas tesislere yönelik  koruma tedbirleri gözden geçirilecek. Gerektiğinde özel güvenlik personeli sayısı  artırılacak, güvenlik korucusu ve gönüllü güvenlik korucularından faydalanılacak.

Elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla  koordine kurularak gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç  kaynakları kullanıma hazır bulundurulacak.

Seçimin güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla valilerce gerek  görülmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait personel, zırhlı araç ve diğer  araçlardan istifade edilmesi sağlanacak.

Seçim gününden önce alınacak tedbirler

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar ile siyasi partilerin genel  başkanları ve yöneticilerinin katılacakları toplantı ile diğer programlarda  güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler en üst seviyede sağlanacak.

Sandık seçmen listeleri, bulunduğu yerlerde korunacak, askıdan  indirilinceye kadar çalınmaması ve tahrip edilmemesi için gerekli tedbirler  alınacak.

Seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basıldığı yerlerde ve  basılmış pusulaların seçim kurullarına intikali sırasında gerekli güvenlik  önlemleri alınacak.

Sandık kurulacak olan binaların teknik altyapısı gözden geçirilerek  binaların bahçesini de görecek şekilde güvenlik kameraları çalışır halde  bulundurulacak.

Oy verme günü alınacak önlemler

Oy kullanılan binaların güzergahlarında motorlu ve yaya devriyelerin  sayı ile durumları gözden geçirilecek.

Seçim günü saat 06.00-00.00'a kadar her ne suretle olursa olsun  alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde alkollü içki  verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence  yerleri, oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan  lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

Oy kullanma öncesi ve sırasında baskıyla vatandaşların iradelerini  etkilemeye yönelik girişimlere asla müsaade edilmeyecek.

Vatandaşların hiçbir baskı ile karşılaşmadan, hür iradeleri ile oy  kullanmalarını temin etmek amacıyla sandık çevresine ulaşımlarını kolaylaştıracak  her türlü imkan ve vasıta temin edilecek.

Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar,  milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ile o sandıkta görevli  müşahitler ile bina sorumluları ve çağrı veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk  güçlerinden başka kimse bulunamayacak.

Siyasi partilerin seçim kurullarına bildirdikleri itiraza yetkili  kişiler ile temsilciler, seçim kurullarınca önceden kendilerine verilen belge ile  sandık çevresinde bulunabilecek. Medya mensupları, sandık çevresinde sandık başı  işlemlerine engel olmadan haber amacıyla görüntü ve bilgi elde edebilecek.

Cebir, şiddet veya tehditle sandık düzenini bozmaya kalkışanlara  ilişkin sandık kurulu başkanı veya üyelerinden birisinin çağrısı ya da  seçmenlerin konuya ilişkin ihbarı üzerine kolluk güçlerinin derhal söz konusu  yere intikal edecek.

Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç olmak  üzere özel güvenlik görevlileri, belediye zabıtaları gibi resmi üniforma ve silah  taşıyan kişilerin sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına  girmelerine izin verilmeyecek.

Hiç kimsenin, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında  başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem  veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınları taşımalarına, yazılı,  sözlü veya görüntülü propaganda yapmalarına müsaade edilmeyecek. Bu kurula  uymayanlar kolluk kuvveti tarafından bölgeden uzaklaştırılacak.

Seçimlerden sonra alınacak tedbirler

Oy döküm ve sayımının, geç saatlere kadar sürebileceği göz önünde  bulundurularak sandıkların konulacağı yerlerle çevrelerinin iyi aydınlatılması  konusunda gerekli planlamalar yapılacak. Elektrik arızasına karşı sürekli bakım  ve tamir için ekipler hazır bulundurulacak.

Oyların sayımı aşamasında sandık çevresi ve etrafında yetkili ve  görevli haricinde hiç kimse bırakılmayacak.

Herhangi bir taşkınlık veya karışıklık meydana getirebilecek kişi ve  grupların sandık çevresinde bulunmalarına asla izin verilmeyecek.

Oyların sayımı tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık  ve torbaların, il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında emniyet, jandarma,  güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları ile sahil güvenlik birimleri  koordineli bir şekilde güzergahlarda güvenlik tedbirlerini alacak.

Güvenlik açısından hassasiyet arz eden yerleşim birimlerindeki oy  sandıkları ile sayıma ilişkin evrak ve belgeler, sandık başkanı ve en az iki  üyeyle ve gerektiğinde zırhlı araç ile helikopter kullanılarak ilçe seçim  kurullarına ulaştırılacak.

Sandıklardan gelen tasnif edilmiş oy pusulalarının yer aldığı  torbaların, muhafaza edileceği binaların güvenliği sağlanacak.

Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra  beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana  gelebileceği öngörülerek gerekli tedbirler alınacak

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.